strona główna  |  o firmie  |  oferta  |  jakość  |  targi  |  instrukcje  |  regulamin  |  polityka prywatności  |  kontakt  |  webmail www.elopol.plPodaj numer produktu, którego szukasz, jego nazwę
lub rodzaj my pomożemy Ci go znaleźć.

Twój koszyk jest pusty.

Nowości w ofercie Elo!!!
20 Marzec 2017

Nowości w ofercie Elo już dostępne. Zapraszamy na wiosenne zakupy :)Lista partnerów oferujących oryginalne produkty Elo Stahlwaren Germany.


Miło nam Państwa poinformować, że posiadamy certyfikat Rzetelna Firma wydany przez KRD dostępny on-line i prezentujący aktualny raport o naszej firmie.


Chcesz być na bieżąco, wiedzieć jakie mam promocje?
Zapisz się do newsletter!
Regulamin sklepu internetowego

Sklep internetowy działający i dostępny pod domeną www.elopol.pl (dalej także jako sklep lub sklep internetowy) stanowi własność spółki działającej pod firmą Elo-Pol Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu, kod pocztowy 32-300, ulica Przemysłowa 4/6 zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000159648, NIP 6372001370, Regon 356713738, kapitał zakładowy w wysokości 50?000,00 zł (dalej jako Sprzedawca).
Regulamin niniejszy określa warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez sklep internetowy Elo-Pol.

Postanowienia ogólne

1. Każda osoba dokonująca zakupów w sklepie internetowym ma obowiązek zapoznania się z poniższym regulaminem.
2. Dokonanie zakupów w sklepie oznacza akceptację zasad niniejszego regulaminu.
3. Transakcje dokonywane są pomiędzy Elo-Pol Sp. z o.o. jako Sprzedawcą, a Klientem którym jest podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
4. Klient, składający zamówienie w sklepie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zamówienia.
5. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z tym, iż Klient zapoznał się z powyższym regulaminem, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

Składanie zamówień i ich realizacja

1. Klient może składać zamówienia w sklepie internetowym 24 godziny na dobę przez 7 (siedem) dni w tygodniu. Zamówienia przyjmowane są przez sklep internetowy jedynie za pomocą formularza z koszykiem zakupów na stronie finalizacji zamówienia. Podstawowym warunkiem realizacji zakupu towarów jest prawidłowe wypełnienie formularza w treści którego należy wpisać:
- dane osobowe Klienta - z tym zastrzeżeniem, że dane te muszą być prawdziwe oraz muszą to być dane Klienta (podawanie cudzych lub wymyślonych danych jest niedopuszczalne),
- numer telefonu,
- e-mail do potwierdzenia zamówienia,
- adres na który ma być dostarczony zamówiony towar,
- podmiot prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest uzupełnić pole NIP.
2. Klient dokonujący zakupów w sklepie internetowym Elo-Pol kompletuje zamówienie, wybierając Towar, którym jest zainteresowany, przez wybór polecenia "DODAJ DO KOSZYKA" pod danym Towarem znajdującym się na stronie internetowej sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w "KOSZYKU" sposobu dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysyłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy. Wysłanie formularza następuje przez aktywację odpowiedniego pola w formularzu zamówienia. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy podawana jest cena łączna wybranych Towarów oraz łączny koszt wybranego sposobu dostawy wraz z kosztem związanym z wybraną przez Klienta formą płatności. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia - po cenach obowiązujących w chwili składania zamówienia. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej. Na podstawie złożonego zamówienia, Sprzedawca dokonuje weryfikacji dostępności w sklepie internetowym zamówionego przez Klienta Towaru.
3. W przypadku braku w sklepie internetowym zamówionego Towaru albo braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, gdy zakup Towarów od dostawców Sprzedawcy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedawca poinformuje Klienta drogą elektroniczną lub telefonicznie o powstałych okolicznościach.
4. Jeśli realizacja zamówienia okaże się niemożliwa Sprzedawca może zaproponować Klientowi:
- anulowanie całości zamówienia (wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z obowiązku realizacji zamówienia);
- anulowanie zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa w racjonalnym terminie (wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z realizacji zamówienia w zakresie, w jakim nie jest ona możliwa)
- podział zamówienia oraz określenie terminu realizacji zamówienia w części, której realizacja pierwotnie nie jest możliwa (wybór tej opcji przez Klienta powoduje, że dostawa dokonana zostanie w odrębnych przesyłkach, przy czym Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów dostawy związanych z podziałem zamówienia).
5. Zamówienia realizowane są na terenie całej Unii Europejskiej.
6. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon fiskalny.
7. Nie będą realizowane zamówienia, z nieprawidłowo wypełnionym formularzem oraz zamówienia, których nie uda się potwierdzić.
8. Każde zamówienie jest potwierdzane telefonicznie lub pod adresem e-mail.
9. Potwierdzone zamówienie nie może być zmienione ani anulowane.
10. Klient w momencie przyjmowania przesyłki ma obowiązek sprawdzenia jej zawartości. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń powstałych podczas transportu, Klient zobowiązany jest spisać w obecności pracownika dostarczającego przesyłkę stosownego protokołu, który dostawca powinien mieć przy sobie. Jeżeli pomimo uszkodzenia przesyłki w transporcie (w tym także zdekompletowania jej zawartości) Klient nie spisał stosownego protokołu i Sprzedawca poniósł szkodę z tego tytułu, Sprzedawca uprawniony będzie do żądania jej naprawienia.
11. Ceny towarów uwzględniają podatek VAT - są to ceny brutto wyrażone w złotych polskich. Cena produktu nie uwzględnia kosztów dostawy zamówienia.
12. Klient dokonuje płatności po potwierdzeniu zamówienia. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
- w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - w chwili skutecznego potwierdzenia zamówienia,
- w przypadku płatności przelewem - w chwili wpływu środków pieniężnych na konto sklepu internetowego Elo-Pol.
13. Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury VAT bez konieczności podpisywania jej przez Klienta.

Koszty i czas realizacji zamówienia

1. Termin realizacji zamówienia wynosi od 1 do 21 dni od chwili potwierdzenia zamówienia, w zależności od dostępności towaru w magazynie oraz chwili dokonania zapłaty przez Klienta (jeżeli wybrany sposób zapłaty wymaga dokonania zapłaty przed przystąpieniem do realizacji zamówienia). Przeciętny czas realizacji zamówienia wynosi 2-3 dni. W przypadku braku towaru w magazynie, Klient jest natychmiast informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia.
2. Koszty przesyłki zamówionego towaru lub towarów ponosi Klient w wysokości zgodnie z obowiązującym cennikiem dostawcy towaru lub towarów oraz na warunkach, określonych w regulaminach świadczenia usług przez te podmioty.
3. Wszystkie zakupione u nas towary wysyłamy za pośrednictwem Firmy Kurierskiej i przy zamówieniu nie przekraczającym 200 pln brutto koszty wysyłki doliczane są do kosztu zamówienia. Koszt wysyłki to 14 pln brutto niezależnie od formy płatności. Przy zamówieniu powyżej 200 zł brutto koszty wysyłki pokrywa Sprzedawca.
4. W przypadku gdy nie otrzymacie państwo przesyłki w w/w terminie, pomimo przyjęcia przez nas zamówienia do realizacji i po wysłaniu maila potwierdzającego wysyłkę - prosimy o kontakt.
5. W przypadku gdy nie otrzymacie państwo przesyłki w w/w terminie, pomimo przyjęcia przez nas zamówienia do realizacji i po wysłaniu maila potwierdzającego wysyłkę - prosimy o kontakt.

Odstąpienie od umowy

1. Klient będący konsumentem ma prawo, bez podawania przyczyny, odstąpić od umowy zawartej na odległość w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania towaru lub towarów składając stosowne oświadczenie na piśmie (art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - Dz. U. z 2014 r., poz. 827). Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość konsument może złożyć przy wykorzystaniu wzoru odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ww. ustawy o prawach konsumenta.
2. W razie odstąpienia od umowy na zasadach wskazanych powyżej umowę uważana jest za niezawartą , a Klient zwolniony jest od wszelkich zobowiązań - z tym że jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia towarów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca zwraca koszty dostawy towarów tylko do wysokości równej najtańszemu zwykłemu sposobowi dostarczenia towarów.
3. W razie odstąpienia od umowy zawartej na odległość przypadku Klient jest zobowiązany przesłać zamówiony towar lub towary niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy na podany wyżej adres Sprzedawcy (wraz z dowodem zakupu).
4. Zwrot towarów powinien nastąpić w stanie niezmienionym ponad korzystanie z towarów w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów - w przeciwnym razie konsument ponosi względem Sprzedawcy odpowiedzialność za pogorszenie towarów.
5. Po doręczeniu zwracanego towaru zostaje sporządzony dokument korygujący (faktura korygująca VAT) który zostaje wysłany do nabywcy. Nabywca ma obowiązek odesłania lub dostarczenia podpisanego czytelnie dokumentu korygującego do sklepu internetowego.
6. Koszty opakowania i przesyłki zwracanego towaru lub towarów pokrywa Klient.
7. W przypadku zwrotu towaru lub towarów, pieniądze będą zwrócone przelewem z rachunku bankowego sklepu internetowego na wskazany rachunek bankowy Klienta lub przekazem pocztowym. Zwrot pieniędzy następuje w ciągu 14 dni licząc od daty dostarczenia zwracanego towaru do sklepu internetowego (decyduje data listu przewozowego z firmy spedycyjnej).
8. Sprzedawca informuje, iż na mocy art. 38 ww. ustawy o prawach konsumenta od niektórych umów zawieranych na odległość nie można odstąpić na podstawie przepisów tej ustawy. Dotyczy to w szczególności takich umów, w których:
- przedmiotem świadczenia jest rzecz (towar) nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
- przedmiotem świadczenia jest rzecz (towar) ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
- przedmiotem świadczenia jest rzecz (towar) dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- przedmiotem świadczenia są rzeczy (towary), które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

Reklamacja / Gwarancja.

1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczać towary bez wad.
2. Sklep internetowy rozpatruje reklamacje zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego (), w szczególności jego art. 556-576.
3. Jeżeli dostarczony towar jest niezgodny z umową (posiada wadę fizyczną), klient może żądać:
- naprawy towaru, albo
- wymiany towaru na wolny od wad.
4. Niezależnie od powyższego, jeżeli dostarczony towar jest niezgodny z umową, klient może złożyć Sprzedawcy oświadczenie o:
- obniżeniu ceny towaru, albo
- odstąpieniu od umowy,
chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni towar na wolny od wad albo dokona jego naprawy.
5. Wszystkie towary dostępne w naszej ofercie objęte są gwarancją producenta, importera lub sprzedawcy. Do towarów objętych gwarancją sprzedawca dołącza dokument gwarancyjny. Jeżeli pomimo udzielonej gwarancji stosowny dokument nie został wydany razem z towarem, klient może żądać jego wydania.
6. Uprawnień z tytułu gwarancji można dochodzić od gwaranta niezależnie od uprawnień przysługujących z tytułu rękojmi rzeczy sprzedanej.
7. Wszelkie koszty związane z przesłaniem Państwu pozbawionego wad towaru pokrywa sklep.
8. Do przesyłanego do nas towaru prosimy dołączyć oryginał paragonu/faktury VAT. Towar należy przesłać na podany powyżej adres Sprzedawcy.
9. Jeżeli Klientem jest podmiot inny niż konsument, wówczas postanowienia niniejszego regulaminu oraz przepisy Kodeksu cywilnego, odnoszące się do rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy (towarów) nie będą miały zastosowania.

Świadczenie usług drogą elektroniczną.

1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów następujące Usługi Świadczone Drogą Elektroniczną:
a. udostępnianie Klientom stron i podstron sklepu,
b. umożliwienie Klientom dokonywania zakupów za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie Sklepu,
c. przesyłanie oferty handlowej Klientom i innym osobom, które wyrażą na to zgodę (newsletter/subskrypcja).
2. Zakres Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną przez Sprzedawcę obejmuje:
a. dla usługi wskazanej w ust. 1 lit. a) powyżej - tworzenie strony i podstron sklepu oraz umieszczenie jej w publicznie dostępnych zasobach sieci Internet, tak aby każdy zainteresowany użytkownik sieci mógł uzyskać dostęp do zawartości strony i podstron sklepu w dowolnym momencie;
b. dla usługi wskazanej w ust. 1 lit. b) powyżej - udostępnienie Klientom strony zawierającej aktywny formularz, umożliwiający Klientom złożenie zamówienia na wybrane wcześniej Towary;
c. dla usługi wskazanej w ust. 1 lit. c) powyżej - przesyłanie Klientom oraz innym osobom, które wyraziły na to zgodę, informacji handlowej o Towarach (w tym o nowych Towarach), które można zamówić u Sprzedawcy. Rezygnacja z otrzymywania newslettera (subskrypcji) jest możliwa w każdym momencie bez ograniczeń.
3. Usługi Świadczone Drogą Elektroniczną są świadczone na rzecz Klientów bezpłatnie.
4. Adresem e-mail do kontaktu ze Sprzedawcą jest biuro@elopol.pl.
5. W celu prawidłowego korzystania przez Klienta ze Sklepu i innych oferowanych przez Sprzedawcę Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną konieczne jest spełnienie poniższych warunków technicznych:
- dostęp do sieci Internet;
- przeglądarka internetowa z włączoną obsługa plików cookies i obsługą JavaScript;
- aktywne konto e-mail.
6. Dostęp do Sklepu lub świadczenie innych Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną może być bez uprzedniego powiadomienia chwilowo zawieszony z różnych przyczyn. Sprzedawca nie daje gwarancji dostępu do Sklepu, w tym dostępu niezakłóconego i wolnego od błędów. Co pewien czas Sprzedawca może zawiesić lub ograniczyć dostęp do Sklepu, zwłaszcza w celu przeprowadzenia jej napraw, konserwacji oraz wprowadzenia nowych rozwiązań.
7. Zakazuje się Klientom dostarczania (wprowadzania do Internetu przy wykorzystaniu Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną przez Sprzedawcę) treści niezgodnych z prawem, niezależnie czy treść taka skierowana jest do indywidualnego odbiorcy czy do nieskonkretyzowanego grona odbiorców.
8. Na nieprawidłowe świadczenie przez Sprzedawcę Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną Klient może złożyć reklamację do Sprzedawcy, wysłaną na adres e-mail Sprzedawcy, podany wyżej. Reklamacja powinna przedstawiać podstawę faktyczną jej wniesienia (wskazanie, na co Klient składa reklamację). Sprzedawca rozpatruje reklamacje według kolejności ich wpływu i niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Rozpatrzenie reklamacji w sposób odmienny od oczekiwań Klienta nie pozbawia Klienta uprawnień przewidzianych w przepisach prawa.
9. Zasady przetwarzania plików cookie przez Sprzedawcę reguluje odrębny dokument - "Polityka prywatności".

Postanowienia końcowe

1. Klient każdorazowo wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia przez sklep internetowy.
2. Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności sklepu są poufne. Dane osobowe zbierane i przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji zamówienia oraz przesyłania informacji firmy Elo-Pol Sp. z o.o. o nowościach lub ofertach specjalnych. Nie będą w jakikolwiek inny sposób udostępniane lub wykorzystane.
3. Sprzedawca jako Administrator Danych Osobowych Klientów informuje, iż:
- przetwarza dane osobowe Klientów w oparciu o okoliczności przewidziane w art. 23 ust. 1 pkt 1) oraz 3) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych;
- zbiera dane osobowe Klientów w celu zawarcia i realizacji umowy, a jeżeli Klient wyrazi taką zgodę - także w celach marketingowych;
- dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim związanym z realizacją umowy, w szczególności z podmiotami obsługującymi płatności oraz dostarczającymi zamówione towary do Klienta;
- każdy z Klientów ma prawo dostępu do treści jego danych osobowych, przetwarzanych przez Sprzedawcę, oraz do ich poprawiania;
- Klientom przysługuje prawo do kontroli przetwarzania ich danych osobowych;
- podawanie danych osobowych przez Klientów ma charakter dobrowolny, przy czym podanie tych danych osobowych przez Klientów jest niezbędne w celu dostarczenia im zamówionych towarów.
4. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w opisanych i zasadach, które będą obowiązywały od chwili umieszczenia ich na stronie sklepu.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają odpowiednio zastosowanie obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 1997 r. Nr 133, poz. 883).
6. Wszelkie materiały zamieszczone na stronach sklepu stanowią przedmiot praw własności intelektualnej, przysługujących Sprzedawcy lub podmiotom trzecim, które upoważniły Sprzedawcę do korzystania z tych materiałów. Kopiowanie bądź cytowanie jakichkolwiek materiałów pochodzących ze strony sklepu stanowi naruszenie prawa i będzie ścigane i egzekwowane na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
7. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygnięciem wszelkich sporów powstałych na gruncie stosowania niniejszego regulaminu oraz zawartych na jego podstawie umów jest prawo polskie.
8. Wszelkie spory z Klientem niebędącym konsumentem, mogące wyniknąć w związku z realizacją, brakiem realizacji bądź wadliwą realizacją umowy zawartej ze Sprzedawcą będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.
9. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta, wynikająca z realizacji, brakiem realizacji bądź wadliwej realizacji umowy ogranicza się wyłącznie do odpowiedzialności za winę umyślną Sprzedawcy i tylko do rzeczywistej szkody w majątku Klienta.
10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 stycznia 2016 godzina 23:07.


 

ul. Przemysłowa 4/6
PL 32 - 300 Olkusz

NIP 637 20 01 370
REGON 356713738

tel.
fax

email

+48 32 641 41 92
+48 32 641 42 06

biuro@elopol.pl

Rachunk bankowy
Bank Polska Kasa Opieki S.A. Oddział w Olkuszu

82 1240 4940 1111 0000 55 00 6190


   
Powered by TreDo.pl. Copyright © 1999-2015 Elo Pol Sp. z o.o.. All rights reserved